Trosolwg

Mae dwy ran i’r darlunio hwn: y map yn y brif ffenestr, a’r graff yn y bar ochr ar y dde.

Bydd y canllaw hwn i ddefnyddwyr yn esbonio sut i ddefnyddio'r map, a sut i ddehongli'r adrannau gwahanol. Gellir cyrraedd y map ei hun trwy glicio ar y tab Map yn y pennyn.

view of the map screen

Data

Ceir hefyd dau fath o ddata: ffactorau y disgwylir iddynt gynorthwyo cymunedau a dangosyddion angen yn y cymunedau hynny.

Rydych yn dewis mesurau cymorth ac angen yn y bar ochr. Gallwch newid y mesurau a ddewisir i ateb cwestiynau gwahanol.

Caif y mesurau yr ydych yn eu dewis eu gosod ar y graff, pob cylch yn cyfateb ag ardal. Mae sawl cylch sydd yno’n dibynnu pa mor fanwl yw’r data ar gyfer y mesur hwnnw (ac i sawl ardal y caiff y map ei rannu).

Mae disgrifiadau o’r mesurau ar gael yn Ystorfa Fframwaith Gwyddoniaeth Agored y prosiect.

view of the graph

Mesur unigol

Os ydych yn dewis un mesur o’r gwymplen, mae’r graff yn dangos sut mae’r mesur hwnnw’n amrywio rhwng ardaloedd gwahanol, o fod yn isel ar y chwith i fod yn uchel ar y dde. Mae’r llinell yn dangos gwerth cyfartalog (cymedr) y mesur hwnnw. Yma rydym wedi dewis nifer y gwirfoddolwyr cofrestredig fesul 100 o bobl.

Mae lliwiau mwy dwys yn adlewyrchu gwerthoedd mwy o’r mesur hwnnw. Mae mwy o gymorth bob amser yn las; mae mwy o angen bob amser yn goch.

Defnyddir yr un lliwiau yn y map.

view of a single measures graphed

Dau fesur

Os ydych yn ychwanegu un mesur cymorth ac un mesur angen, byddant yn cael eu gosod yn erbyn ei gilydd, gydag angen ar yr echelin llorweddol a chymorth ar yr echelin fertigol. Yma rydym wedi dewis nifer o wirfoddolwyr cofrestredig fesul 100 o bobl fel y mesur cymorth, a nifer yr achosion hysbys o COVID-19 fesul 100 o bobl fel y mesur angen.

Mae’r ochr dde ar waelod y graff yn adlewyrchu ardaloedd ag angen uchel a chymorth isel, tra bod y brig yn adlewyrchu ardaloedd ag angen isel a chymorth uchel.

Felly ardaloedd gerllaw ochr dde gwaelod y graff sydd â’r coch mwyaf dwys, tra bod y rheiny gerllaw ochr chwith brig y graff sydd â’r glas mwyaf dwys.

Mae’r llinell lwyd, letraws ar y graff yn dangos y duedd o ran y ffordd y mae’r ddau fesur yn gysylltiedig. Mae llinell o’r chwith isel i’r dde uchel yn awgrymu wrth i un gynyddu, bod y llall hefyd yn cynyddu; mae llinell o’r dde uchel i’r chwith isel yn awgrymu wrth i un gynyddu, bod y llall yn gostwng.

view of two measures graphed

Lliwiau’r map

Mae hyn yn cael ei drosi i’r map. Ardaloedd coch dwysach yw’r rheiny â mwy o angen, tra bod ardaloedd glas dwysach yn ardaloedd â mwy o gymorth, fel y diffinnir gan y mesurau yr ydych wedi eu dewis yn y bar ochr.

view of the colours on the map

Cyfuno mesurau

Gallwch hefyd gyfuno mwy nag un mesur cymorth i wneud mesur cymorth cyfunol. Ychwanegwch fesur cymorth arall o’r gwymplen. Gallwch wneud yr un peth ar gyfer mesurau angen.

Caiff y mesurau eu hychwanegu at ei gilydd â phwysau cyfwerth. Caiff y mesurau cyfunol hyn eu graddio fel sgorau Z, gan ddangos sut mae gwerth ardal yn berthnasol i’r gwerth cyfartalog ar draws pob ardal (y cymedr). Mae sgorau Z cadarnhaol uwchlaw’r cymedr, tra bod sgorau negyddol islaw’r cymedr.

Wrth gwrs, ni fydd pob cyfuniad o’r mesurau yn gwneud synnwyr, felly cofiwch hynny wrth ddewis.

Rhoddir y mesurau cyfunol ar y cydraniad uchaf sydd ar gael i’r holl fesurau sydd yn ffurfio’r sgôr cyfunol.

view of combined measures

Rhyngweithio gyda’r map

Am gymorth, cliciwch y botwm marc cwestiwn yng nghornel y dewis yr hoffech ddeall mwy amdano.

Gallwch gau’r bar ochr trwy glicio’r × ar yr ochr dde ar frig y sgrin, neu ei agor trwy glicio’r + (sy’n weledol pan fydd y bar ochr ar gau).

Ar y map ei hun, bydd hofran dros ardal yn dangos ble mae’r ardal honno’n ymddangos yn y graff yn y bar ochr.

view of a highlighted area

Tremio a chwyddo

Gallwch dremio i ardaloedd gwahanol o’r map trwy lusgo, neu chwyddo am olwg fanylach trwy sgrolio neu ddefnyddio’r rheolyddion ar yr ochr chwith ar waelod y sgrîn.

Bydd chwyddo ar y map yn datgelu pwyntiau sydd yn cyfateb â grwpiau cymorth cymunedol. Bydd clicio ar un o’r pwyntiau hyn yn dangos gwybodaeth am y grŵp.

view of the zoomed map